Dj yad kara jahia kuar rahlu pujat mai ke darbar rahlu